Okvirni ugovor o prodaji, pohrani i otkupu zlatnih pločica


ZLATNI PUT

Uvod

Članak 1.

Nobile Adria d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu, OIB: 36390047077, je trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom Republike Hrvatske, s registriranim sjedištem u Zagrebu, Republike Austrije 36, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem (MBS): 081001222, koje u okviru svoje registrirane djelatnosti, a u skladu s ovim općim uvjetima, omogućuje zainteresiranim osobama kupnju investicijskog zlata u obliku zlatnih poluga i njihovu pohranu u trezorima vodećih banaka u Hrvatskoj (dalje u tekstu: NA).


Područje primjene

Članak 2.

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve okvirne ugovore o prodaji i pohrani zlatnih pločica koji budu sklopljeni između NA i klijenta i njihov su sastavni dio, a slijedom toga su i sastavni dio svih pojedinačnih ugovora odnosno transakcija koje se temeljem tih okvirnih ugovora sklope između njih. Ovi opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između NA i klijenta i jednako su obvezujuće. U slučaju neslaganja općih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove potonje.


Značenje pojedinih pojmova

Članak 3.

U smislu ovih općih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. „zlatna pločica“ jest pločica od zlata sačinjena po najvišem standardu kvalitete za investicijsko zlato, čistoće 999,9/1000, težine 1 oz (jedna unca = 1 unca = 31,1035 g), izrađena u nekoj od svjetski renomiranih kovnica koje imaju tzv. 'Good Delivery' status (dobre fizičke oznake i karakteristike) kod Londonskog udruženja tržišta plemenitim kovinama („The London Bullion Market Association“).

2. „trezor“ jest jedan od posebnih trezora neke od vodećih banaka u Hrvatskoj, namijenjen između ostalog za čuvanje plemenitih kovina.

3. „klijent“ je osoba koja temeljem sklopljenog okvirnog ugovora s NA i u skladu s ovim općim uvjetima zlatne pločice kupuje i/ili pohranjuje i/ili prodaje (daje u otkup).

4. „cjenik“ je cjenik NA dostupan na njegovoj internetskoj stranici, u kojem su sadržani iznosi naknada u apsolutnom iznosu odnosno u postotku gramaže te postotci za koje se burzovna cijena uvećava (kod prodaje), a temeljem kojeg cjenika se, u skladu s ovim općim uvjetima, određuju prodajna i otkupna cijena zlata. Cjenik je sastavni dio ovih općih uvjeta, a njegovo razumijevanje i prihvaćanje klijent potvrđuje prihvaćanjem ovih općih uvjeta. O eventualnim izmjenama i dopunama cjenika klijent će biti pravodobno obaviješten putem SMS-a i/ili e-poštom.

5. „GOLDklik“ klijenta je posebno online područje klijenta gdje može pratiti sve svoje transakcije te davati naloge za kupnju, pohranu i otkup zlata, zaštićeno korisničkim imenom i lozinkom klijenta.


Klijent

Članak 4.

(1) Klijent može biti pravna osoba ili fizička osoba koja ima navršenih 18 godina života.

(2) Ugovor u ime i za račun potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

(3) NA ima pravo odbiti sklopiti ugovor sa zainteresiranom osobom u slučaju da ona odbije dati osobne podatke potrebne za sklapanje ugovora odnosno privolu za prikupljanje i obradu podataka na način kako je to propisano posebnim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, te propisima o zaštiti osobnih podataka.


Identifikacija klijenta i zaštita osobnih podataka

Članak 5.

(1) Sukladno važećim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, NA je obvezan iden- tificirati svoje klijente. Identifikacija se vrši na način određen posebnim zakonom. Za potrebe sklapanja ugovora, kao i za potrebe ažuriranja podataka tijekom trajanja ugovornog odnosa, klijent je na zahtjev NA dužan dati osobni identifikacijski broj (OIB). Pored toga, klijent je dužan na zahtjev NA dati izjavu o tome tko je stvarni vlasnik zlata koje se kupuje i pohranjuje.

(2) Podaci o klijentima NA, kao i činjenice i okolnosti koje je NA saznao na osnovi ugovornog odnosa s klijentima odnosno svakim pojedinačnim klijentom, smatraju se poslovnom tajnom te ih NA može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

(3) NA prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke klijenta u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. NA kao voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje podatke u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza, te u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora s klijentom. Klijent ima pravo na pristup podacima i pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ako zainteresirana osoba odbije dati potrebne osobne podatke, ugovor se s njom neće sklopiti odnosno poslovni odnos se neće uspostaviti.


Sklapanje okvirnog ugovora

Članak 6.

(1) NA i klijent sklapaju okvirni ugovor o prodaji i pohrani zlatnih pločica elektroničkim putem, preko posebne internetske stranice NA (www.pronobile-adria.com).Klijent je suglasan sa sklapanjem ugovora elektroničkim putem i dostavljanjem obavijesti i međusobno obvezujućih izjava putem spomenute internetske stranice NA i/ili elektroničke pošte. U slučaju naknadne promjene adrese i/ili drugih podataka potrebnih za ispunjenje ugovora (ime ili prezime, bankovni račun, e-mail adresa, broj telefona i sl.) klijent je obvezan bez odgode obavijestiti NA. Prije sklapanja ugovora klijentu će se omogućiti uvid u ove opće uvjete te cjenik i zatražiti da on potvrdi da je s njima upoznat i da na njihovu primjenu pristaje.

(2) Okvirni ugovor se sklapa temeljem klijentova zahtjeva za sklapanje tog ugovora. Okvirni ugovor je sklopljen kada NA prihvati klijentov zahtjev za sklapanje tog ugovora.

(3) Prihvaćanje klijentova zahtjeva za sklapanje okvirnog ugovora klijentu se potvrđuje elektroničkim putem (e-mailom i/ili putem GOLDklika).

(4) Klijent koji se prema posebnim propisima smatra potrošačem može, ne navodeći za to razlog, raskinuti okvirni ugovor jasnom i nedvosmislenom izjavom u tekstualnom obliku, dostavljajući tu izjavu u poslovne prostorije NA ili je šaljući klasičnom ili elektroničkom poštom, u roku od 14 dana od dana sklapanja tog ugovora. Izjava o raskidu je pravodobna ako je otposlana u spomenutom roku ili u tom roku dostavljena u poslovne prostorije NA. U slučaju takvog raskida ugovora, NA je dužan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti klijentu cjelokupan iznos koji je ovaj uplatio na ime jednokratne naknade za otvaranje pretinca za pohranu.

(5) Do proteka roka za raskid klijent koji se prema posebnim propisima smatra potrošačem ne može niti na izričit vlastiti zahtjev sklapati pojedinačne ugovore odnosno vršiti transakcije (kupovati zlatne pločice).

(6) Klijent sve svoje eventualne pritužbe i prigovore u svezi s okvirnim ugovorom (i temeljem njega sklopljenim pojedinačnim ugovorima odnosno izvršenim transakcijama) može dostaviti NA osobno u njegove poslovne prostorije ili poštom na adresu Nobile Adria d.o.o., Republike Austrije 36, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@pronobile-adria.com.


Otvaranje pretinca za pohranu

Članak 7.

(1) Nakon sklapanja okvirnog ugovora NA će za klijenta otvoriti poseban pretinac za pohranu.

(2) Klijent će putem SMS-a i/ili e-pošte dobiti pristupne podatke (korisničko ime i lozinka) putem kojih, preko internetske stranice NA, može u svako doba pristupiti svom posebnom zaštićenom online području (dalje: GOLDklik) u kojem može izvršiti uvid u stanje svog pretinca za pohranu („Pregled promjena po računu/u pretincu“), tj. provjeriti koju količinu zlata ima, pregledavati transakcije, ispisivati izvode, davati naloge za kupnju i pohranu ili otkup zlata, itd. O postojanju nove informacije u GOLDkliku klijenta NA će putem SMS-a i/ili elektroničke pošte obavijestiti klijenta.

(3) Za otvaranje i vođenje pretinca za pohranu klijent plaća posebnu jednokratnu ulaznu naknadu prema važećem cjeniku.


Kupnja zlata

Članak 8.

(1) Svakom uplatom na bankovni račun društva NA i navođenjem svoga posebnog broja (dalje: posebni broj klijenta i/ili broj pretinca) klijent daje NA neopozivi nalog za kupnju i pohranu zlata. Najmanji iznos uplate za provedbu pojedinačne kupnje, naveden je u cjeniku. Najmanja jedinica u kojoj se obračunava kupljeno zlato je 1/10 000 grama.

(2) Budući da NA kupuje od kovnice zlato za svoje klijente jednom tjedno, u pravilu utorkom, klijentova transakcija (kupnja zlata) se provodi najkasnije 3. (trećega) radnog dana od prvog utorka koji slijedi nakon zaprimljene klijentove uplate.

(3) Budući da je cijena zlata, kao plemenite kovine, ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu odnosno tržištu plemenitih kovina na koje NA nema nikakav utjecaj, i da od nje izravno ovisi prodajna cijena, klijent nema pravo raskinuti ugovor (odustati od kupnje) niti tražiti odgodu kupnje, što se odnosi i na klijente koji se u smislu propisa o zaštiti potrošača smatraju potrošačima.

(4) Prodajna cijena (cijena za koju klijent kupuje zlato od NA) određuje se temeljem prosječne jedinične dnevne cijene zlata (London gold fixing) izražene u EUR, koju utvrđuje „The London Bullion Market Association“ i objavljuje na internetskoj stranici http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics (burzovna cijena), važeće na referentni dan u kojem NA sukladno st. 2. ovog članka provodi kupnju zlata za klijente, valutnog odnosa HRK i EUR važećeg na isti dan prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke (HNB), te uvećanja tako dobivenog iznosa za određeni postotak prema važećem cjeniku.

(5) U prodajnu cijenu nisu uračunati troškovi eventualne isporuke klijentu, carine, pdv-a i drugih posebnih nacionalnih davanja za isporuke izvan Republike Hrvatske. Budući da NA kupuje zlato za svoje klijente nakon primitka njihove uplate, klijent je suglasan s utvrđivanjem prodajne cijene na način opisan u st. 4. ovog članka. Isključivo radi njegove orijentacije odnosno donošenja informirane odluke o kupnji ili prodaji, klijentu je u njegovom GOLDkliku omogućen uvid u kretanje burzovne cijene u realnom vremenu.

(6) Potvrda kupnje zlata biti će vidljiva u GOLDkliku klijenta najkasnije 3 (tri) radna dana nakon kupnje prispijećem izvješća o kupnji i pohrani. Stjecanje zlata kumulira se kupnju po kupnju, što je također vidljivo na Intranetu klijenta odnosno GOLDkliku.


Prijenos vlasništva

Članak 9.

(1) Prijenos vlasništva temelji se na očitovanju volje NA da se posjed zlatnih pločica koje su kupljene za klijenta predaje klijentu, za kojeg se osniva pravo da mu NA preda te zlatne pločice u posjed, u smislu čl. 14. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a koje očitovanje volje se vrši knjiženjem kupljenih količina u klijentov pretinac za pohranu. Stranke unaprijed izjavljuju da su suglasne s opisanim načinom prijenosa vlasništva.

(2) Zlatne pločice koje je klijent kupio njegovo su vlasništvo, a ne vlasništvo NA.

(3) Klijent će s obzirom na relevantnu prodajnu cijenu steći u vlasništvo onoliko zlatnih pločica (cijeli broj) koliko maksimalno omogućuje visina njegove uplate. Za preostali uplaćeni iznos, jednako kao i za uplaćene iznose koji nisu dostatni za stjecanje vlasništva jedne cijele zlatne pločice, kupac će steći odgovarajući (razmjerni) suvlasnički dio jedne zlatne pločice.

(4) NA je ovlašten iz ukupne količine zlata koje u obliku zlatnih pločica ima u neposrednom posjedu isporučiti određenom klijentu količinu koja tom klijentu pripada ili izuzeti količinu koja pripada samom NA, bez da je za to potrebna suglasnost ostalih klijenata.


Pohrana (ostava)

Članak 10.

(1) Klijent je suglasan da se zlato koje je kupljeno za njega knjiži i pohranjuje u trezoru.

(2) Zlato se pohranjuje za račun klijenta u trezoru, bez plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carina.

(3) Izvršenje svake transakcije odnosno svaka promjena stanja (kupnja, prodaja ili naknada) evidentirat će se u informatičkom sustavu i bit će dostupna u GOLDkliku klijenta (pod „Pregled promjena u pretincu/na računu“). Novo, promijenjeno stanje s iskazanim količinama pohranjenog zlata smatra se prihvaćenim od strane klijenta ako on u roku od 14 dana od dana kad mu je izvještaj učinjen dostupnim ne uputi NA pisani prigovor.

(4) Klijentu se na ime naknade za pohranu zlata mjesečno, prvog radnog dana u mjesecu, unaprijed za tekući mjesec, umanjuje količina njegovog pohranjenog zlata za određeni postotak gramaže prema važećem cjeniku.

(5) Klijent može zatražiti da mu se sukladno odredbama čl. 11. ovih općih uvjeta isporuči njegovo pohranjeno zlato, odnosno zatražiti da mu sukladno odredbama čl. 12. ovih općih uvjeta to zlato NA otkupi.


Preuzimanje i dostava

Članak 11.

(1) Klijent može, uz pravodobnu prethodnu najavu i u okviru količina koje mu pripadaju, osobno ili putem ovlaštenog punomoćnika, preuzeti željenu količinu zlatnih pločica iz trezora u kojem su pohranjene. Takva isporuka zlatnih pločica klijentu se posebno ne naplaćuje.

(2) Klijent može zatražiti od NA da mu, u okviru količina koje klijentu pripadaju, dostavi na zadnje prijav- ljenu adresu željenu količinu zlatnih pločica. Takva isporuka zlatnih pločica klijentu se posebno naplaćuje. Klijent snosi sve troškove vezane za takvu isporuku, a osobito troškove ambalaže, prijevoza, osiguranja, eventualne poreze, manipulativne i administrativne naknade, carine i eventualna ostala posebna davanja u državi u kojoj se zlatne pločice imaju isporučiti. Sve troškove vezane za isporuku (uključujući i eventualnu carinu) klijent plaća prije isporuke. NA će pravodobno predočiti klijentu ukupan iznos svih troškova vezanih za isporuku, a s isporukom će započeti nakon što taj iznos bude uplaćen na njegov bankovni račun od strane klijenta.

(3) Prije isporuke klijent je obvezan NA dostaviti svu dokumentaciju i pružiti mu sve informacije koje su potrebne za uspješno izvršenje isporuke.

(4) Istovremeno s isporukom vrši se isknjiženje zlata iz količina koje pripadaju klijentu odnosno iz njegovog pretinca za pohranu.

(5) I u slučaju obvezujućih rokova isporuke NA ne odgovara za eventualna kašnjenja uzrokovana višom silom ili događajima koji u većoj mjeri otežavaju ili onemogućavaju isporuku (npr. štrajkovi, onemogućavanje rada radnicima zbog naredbi upravnih tijela, i sl.). U takvim slučajevima rok isporuke se produljuje za razdoblje trajanja zapreke, uključujući i razumni dodatni rok za pripremu isporuke.

(6) Ako klijent davanjem netočne adrese, netočnih informacija, dostavljanjem neodgovarajuće dokumentacije ili na drugi način uzrokuje NA dodatne troškove isporuke ili mu nanese drugu štetu, dužan je te troškove odnosno štetu naknaditi.

(7) Isporučiti se može najmanje jedna zlatna pločica od 1 oz (jedne unce). Suvlasnički dio na jednoj zlatnoj pločici koji klijent eventualno ima u smislu čl. 9. st. 3. ovih općih uvjeta NA će na zahtjev klijenta otkupiti sukladno čl. 12. ovih općih uvjeta.

(8) Na klijentov zahtjev može se izvršiti potpuna ili djelomična konverzija u manje ili veće apoene zlata i izvršiti isporuka u tim apoenima. Ako klijent želi da mu se izvrši isporuka u apoenima manjim ili većim od jedne zlatne pločice od 1 oz (1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1000g), može putem Goldklika odabrati apoen (jedan ili više njih) u kojem želi da mu se isporuka izvrši, kao i količinu koju želi, i poslati odgovarajući zahtjev NA. Količina zlata koja klijentu pripada u apoenu zlatne pločice konvertirat će se u željeni apoen prema koeficijentu sadržanom u važećem cjeniku za odnosni apoen.


Otkup

Članak 12.

(1) Klijent ima pravo u svako doba zahtijevati od NA otkup u cijelosti ili djelomično njegovo pohranjeno zlato. Taj zahtjev klijent podnosi NA putem obrasca koji je dostupan u GOLDkliku klijenta.

(2) Otkup se provodi najkasnije 3. (trećega) radnog dana od prvog utorka koji slijedi nakon zaprimljenog klijentovog zahtjeva za otkup. Klijent ne može opozvati zahtjev za otkup.

(3) Otkupna cijena (cijena za koju klijent prodaje zlato NA) određuje se temeljem prosječne jedinične dnevne cijene zlata (London gold fixing) izražene u EUR, koju utvrđuje „The London Bullion Market Association“ i objavljuje na internetskoj stranici http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics (burzovna cijena) važeće na referentni dan u kojem NA sukladno st. 2. ovog članka provodi otkup, valutnog odnosa HRK i EUR važećeg na isti dan prema kupovnom tečaju Hrvatske narodne banke.

(4) Ako otkup podliježe oporezivanju porezom na promet, isti je sadržan u otkupnoj cijeni. Klijent je suglasan s utvrđivanjem otkupne cijene na način opisan u st. 3. ovog članka. Isključivo radi njegove orijentacije odnosno donošenja informirane odluke o kupnji ili prodaji, klijentu je u njegovom GOLDkliku omogućen uvid u kretanje burzovne cijene u realnom vremenu.

(5) Vlasništvo klijenta nad pohranjenim zlatnim pločicama koje su predmet otkupa, odnosno njegov eventualni suvlasnički dio na jednoj zlatnoj pločici, prenosi se na NA isknjiženjem iz klijentova pretinca za pohranu. Stranke unaprijed izjavljuju da su suglasne s takvim prijenosom vlasništva u slučaju otkupa.

(6) Otkupnu cijenu NA će klijentu isplatiti u roku od 7 (sedam) dana od prijenosa vlasništva. Isplata otkupne cijene vrši se isključivo na bankovni račun koji glasi na ime klijenta.


Trajanje, otkaz i raskid okvirnog ugovora

Članak 13.

(1) Trajanje okvirnog ugovora o prodaji i pohrani zlatnih pločica nije vremenski ograničeno.

(2) Klijent može u svako doba otkazati okvirni ugovor. U slučaju otkaza okvirnog ugovora klijentu će se količina zlata koja mu po aktualnom stanju pripada, umanjena za eventualno dospjele naknade, isporučiti sukladno čl. 11. ovih općih uvjeta odnosno otkupiti sukladno članku 12. ovih općih uvjeta, ovisno o njegovom izboru. Klijent nema pravo na povrat podmirenog iznosa naknade iz čl. 7. st. 3. ovih općih uvjeta.

(3) U slučaju otkaza okvirnog ugovora klijent je obvezan platiti NA naknadu za zatvaranje pretinca za pohranu prema važećem cjeniku.

(4) U slučaju grubog kršenja odredbi ovog ugovora od jedne ugovorne strane, druga ugovorna strana ima pravo raskinuti ovaj ugovor. NA osobito ima pravo raskinuti ovaj ugovor u slučaju razumne sumnje da klijent nije dostavio istinite i potpune podatke o sebi odnosno o stvarnom vlasniku zlata, kao i u slučaju da o naknadnim promjenama tih podataka nije pravodobno obavijestio NA.


Odgovornost za štetu

Članak 14.

(1) Do prijenosa vlasništva u smislu čl. 9. st. 1. ovih općih uvjeta rizik slučajne propasti ili oštećenja pohranjenog zlata snosi NA, a nakon toga rizik prelazi na klijenta.

(2) NA odgovara klijentima samo za eventualnu štetu koja je od strane NA ili njegovih pomoćnika protupravno uzrokovana namjerom ili nepažnjom.


Napomene o rizicima

Članak 15.

Zlato je plemenita kovina i kao takvo je sirovina. Iako je njegova pojava u prirodi ograničena i ne može se umjetno proizvoditi, to nije jamstvo za konstantni rast njegove vrijednosti u budućnosti. Dosadašnja iskustva su pokazala da utjecaj tržišta na privatne i/ili državne sektore može značajno utjecati na cijenu zlata zbog čega je potrebno računati s visokom volatilnošću, a u nepovoljnim vremenima i s mogućim gubitkom. Plemenitim kovinama se trguje u cijelom svijetu, a time je uvelike uvjetovan i rizik promjena cijene investicijskog zlata, jer se porast cijene zlata može kompenzirati kroz negativno kretanje tečaja između različitih vodećih svjetskih valuta. Ostali čimbenici koji utječu na cijene plemenitih kovina su razvoji na tržištu kapitala, kretanje kamatnih stopa, kao i opća ekonomija. Investiranje u zlato je povezano s rizikom tečaja i time pripada u visoko špekulacijske investicije. Za klijente s kratkoročnim investicijskim ciljevima investicija u plemenite kovine, pa tako i u zlato, ne mora biti isplativa. Kupovina na kredit se ne preporučuje. Isporuka zlata u smislu čl. 11. ovih općih uvjeta ne mora biti klijentu ekonomski opravdana ako se radi o manjim količinama. NA ne odgovora klijentu za eventualne gubitke prouzročene njegovom rizičnom investicijom.


Poslovna nesposobnost, smrt klijenta, punomoći

Članak 16.

(1) Ako se NA dostave dokumenti koji ukazuju na poslovnu nesposobnost ili ograničenu poslovnu sposobnost klijenta, NA može zahtijevati da mu se dostavi valjana i vjerodostojna isprava nadležnog tijela o poslovnoj nesposobnosti odnosno o ograničenoj poslovnoj sposobnosti.

(2) U slučaju smrti klijenta NA će zlato koje je klijentu pripadalo samo uz predočenje valjane isprave o nasljeđivanju izdane od nadležnog tijela isporučiti svim njegovim nasljednicima zajedno ili osobi koju nasljednici zajednički imenuju temeljem ovjerovljene pisane isprave.

(3) Punomoći koje klijent eventualno izda trećim osobama moraju biti u pisanom obliku, javno ovjerovljene, i u njima mora biti naveden poseban broj klijenta (broj koji je klijentu dodijeljen prilikom otvaranja njegova pretinca za pohranu).


Izmjene i dopune općih uvjeta i cjenika

Članak 17.

(1) NA ima pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove opće uvjete, jednako kao i cjenik.

(2) O izmjenama i/ili dopunama ovih općih uvjeta i/ili cjenika NA će obavijestiti klijenta elektroničkom poštom i/ili putem Intraneta klijenta.

(3) Ako klijent ne prihvaća izmijenjene i/ili dopunjene opće uvjete i/ili cjenik ovlašten je jednostrano otkazati okvirni ugovor u roku od 14 dana od dana kojega je primio obavijest o izmjenama i/ili dopunama. U slučaju takvog otkaza primijenit će se na odgovarajući način odredbe čl.13.st.2. ovih općih uvjeta.


Posebna pogodnost

Članak 18.

Klijent ima mogućnost po ostvarivanju kupnje zlata u ovom proizvodu (ZLATNI PUT) u vrijednosti od najmanje 5.000,00 EUR predati zahtjev za otvaranjem ulaganja u proizvodu ZLATNI TREZOR koji će mu NA omogućiti bez plaćanja ulazne naknade uz zadržavanje mogućnosti ulaganja i u ZLATNI PUT. Važno je da u trenutku predaje zahtjeva klijent ima najmanje 5.000,00 EUR u proizvodu ZLATNI PUT.


Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Članak 19.

(1) Na sve odnose između NA i klijenta bez iznimke se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

(2) Za sve eventualne sporove između NA i klijenta ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


Obrazac 6.3 – Opći uvjeti okvirnog ugovora o kupnji , pohrani i prodaji zlatnih pločica


Zagreb, 01. ožujka 2017. godine.